Käytännönläheinen resurssikartoitus tuottaa luotettavaa ja yhtenäisiin kriteereihin pohjautuvaa tietoa avainhenkilöiden, työntekijäryhmien tai koko organisaation kehityspotentiaalista. Osallistujlle kartoitus tarjoaa mahdollisuuden omien vahvuuksien ja kehittämisalueiden tarkasteluun ulkopuolisen asiantuntijan tukemana.

Potentiaalikartoituksessa selvitetään organisaatiossa olevaa osaamista sekä tunnistetaan, millaista osaamista sieltä vielä puuttuu. Sen tuottamaa tietoa voi käyttää henkilöstön kehittämisessä, urapolkujen suuntaamisessa sekä tulevissa rekrytoinneissa.

Potentiaalikartoitus on arvokas työkalu myös erilaisissa muutostilanteissa, kuten yrityssaneerauksessa. Se tuottaa tärkeää tietoa uudelleenorganisoitumisen tueksi sekä kehitys- ja koulutustarpeiden tunnistamiseksi.


Potentiaalikartoituksen teemoja voivat olla esimerkiksi

 • Motivaatio, sitoutuminen ja odotukset
 • Yleiset johtamisvalmiudet sekä ongelmanratkaisu- ja yhteistyövalmiudet
 • Yleinen kehittymispotentiaali ja urasuuntautuneisuus


Potentiaalikartoituksen voidaan tehdä yhdelle avainhenkilölle, työntekijäryhmälle tai koko organisaatiolle. Yksilötasolla potentiaalikartoitus on hyvä vaihtoehto silloin, kun työntekijä on siirtymässä eri rooliin, kuten asiantuntijasta johtamisrooliin. Resurssikartoituksen voi tehdä myös tietylle osastolle, ammattiryhmälle tai esimerkiksi organisaation uusille esihenkilöille.


Monimenetelmäinen kartoitus sitouttaa ja motivoi

Psyconin potentiaalikartoitus toteutetaan monimenetelmäisesti. Kokonaisuus koostuu erilaisista haastatteluista, persoonallisuus- ja kykytesteistä sekä työsimulaatioista. Käymme potentiaalikartoituksen tulokset läpi osallistujan kanssa valmentavassa palautekeskustelussa.

Potentiaalikartoitus lisää työntekijöiden ymmärrystä omista vahvuuksistaan ja kehityskohteistaan, mikä kasvattaa motivaatiota ja sitoutuneisuutta. Osallistujat saavat tukea yksilölliseen kehittymiseen ja voivat myös löytää itselleen sopivimpia uravaihtoehtoja organisaatiossa.

Kartoituksesta saatua tietoa voi syventää ja tukea esimerkiksi coachingilla. Lisääntyneen itsetuntemuksen pidemmän aikavälin vaikutuksia voidaan myös seurata toteuttamalla kattava 360-arviointi.


Potentiaalikartoitus on henkilöarviointia

Potentiaalikartoituksissa hyödynnetään samanlaisia menetelmiä kuin psykologisessa henkilöarvoinnissa rekrytointien yhteydessä. Palvelujen käyttötarkoitukset ovat kuitenkin erilaiset: potentiaalikartoituksessa selvitämme osallistujan osaamista, motivaatiotekijöitä, vahvuuksia ja kehityskohteita laajemmasta näkökulmasta kuin tehtäväkohtaisessa psykologisessa soveltuvuusarvioinnissa.


Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä.

  Henkilöarviointi Psyconilla

  Psykologinen henkilöarviointi eli soveltuvuusarviointi on tehokas ja luotettava keino ymmärtää paremmin osallistujan vahvuuksia ja kehityskohteita.
  Lue lisää

  Henkilöarvioinnin luotettavuus

  Monia eri menetelmiä hyödyntävä, psykologin tekemä henkilöarviointi ennustaa luotettavasti sitä, kuinka hyvin hakija tulee suoriutumaan tehtävässään.
  Lue lisää

  Osaamiskartoitus

  Osaamiskartoituksessa selvitetään organisaation osaamistarpeet, nykyosaamisen tila sekä tulevaisuuden potentiaali. Osaamiskartoituksen kautta organisaatio voi vastata jatkuvaan muutokseen ennakoivasti ja varmistaa, että henkilöstön osaaminen pysyy ajantasaisena ja relevanttina nyt ja tulevaisuudessa.
  Lue lisää