Psykologian hyödyt coachingissa

24.05.2018
Jaa

Sopivaa coachia valittaessa saatetaan punnita esimerkiksi coachin omaa kokemusta johtamistehtävissä toimimisesta, mutta coachin tehtävä ei lähtökohtaisesti ole mentoroida eli tukea toista oman kokemuksen kautta, vaan auttaa coachattavaa itse oivaltamaan sopivien kysymysten ja eteenpäin haastamisen kautta. Coachin osaaminen ja aiempi ymmärrys vaikuttaa silti siihen, mistä kulmasta hän ympäristöään katsoo.

Psykologi coachina

Organisaatioiden toiminta on aina ihmisten toimintaa. Psykologi ymmärtää ihmisen sisäistä maailmaa ja ihmisten välistä dynamiikkaa riippumatta roolista, jossa ihminen toimii. Mitä psykologi coachina voisi siis tuoda?

Vaativassa asiantuntijaroolissa toimivalle:

 • itsensä johtamisen valmiuksien kehittäminen ja työn tehokkuuden lisääntyminen mm. itsesäätelyvalmiuksien kehittymisen kautta
 • työn imun löytyminen omien motivaatiotekijöiden parantuneen ymmärryksen kautta
 • ajattelun virhelähteiden tunnistaminen ja toimivampien lähestymistapojen löytäminen
 • mielen puolustuskeinojen vaikutus oman työn tekemiseen ja yhteistyöhön muiden kanssa

Esimiesroolissa toimivalle:

 • ymmärrys ihmisten väliseen vuorovaikutukseen vaikuttavista psykologisista tekijöistä, tilannekohtaisesti sopivan lähestymistavan valinta ja vuorovaikutusvalmiuksien kehittäminen
 • käsitys tiimin tai yksikön tunneilmastoon vaikuttavista tekijöistä – hankalien johtamistilanteiden syiden hahmottaminen
 • erilaisuuden johtamisen keinot ja näkökulmat, johdettavan persoonan huomiointi
 • tiimin motivoimisessa tukeminen aidosti vastaanottavaa ja kuuntelevaa lähestymistapaa kehittäen
 • työtyytyväisyyden parantuminen esimiehen itsetuntemuksen lisäämisen avulla
 • oikeudenmukaisuuden tunteen kokemuksen ja arvostuksen välittymisen merkitys johtamisroolissa onnistumisessa

Ylemmän johdon roolissa toimivalle:

 • organisaation muutostilanteiden helpottaminen ihmisten dynamiikan avautumisen kautta, muutosvastarinnan hallinta
 • strategiatyössä uusien mahdollisuuksien löytäminen tämänhetkisen ajattelun rajat ylittämällä
 • ymmärrys ihmisten kehittymispotentiaalista ja kehittymiskyvyn rajoista organisaation kasvua ja uudistumista suunniteltaessa
 • tavoitteiden ja organisaation haasteiden nivominen ihmisten johtamisen kysymyksiin
 • ihmisten kyvykkyyden ja vahvuuksien hyödyntämismahdollisuuksien hahmottaminen operatiivisissa kysymyksissä
 • viestinnän ja kommunikoinnin onnistumiseen vaikuttavien tekijöiden ymmärrys

Psykologi coachina pyrkii tukemaan ajattelun ja ymmärryksen viemisessä uudelle tasolle, ja parhaimmillaan coachingin aikana käytetyt ja syntyneet työskentely- ja ajattelumallit siirtyvät itseään eteenpäin ruokkivaksi positiiviseksi kierteeksi coachattavan arkeen.

Kannattaa aika ajoin kysyä itseltään, missä asioissa voisit itse hyödyntää coachia. Syyn ei tarvitse olla ongelma tai hankaluus työssä, vaan se voi lähteä yksinkertaisesti halusta haastaa omaa ajattelua. Jos tilanne ei ratkea omin voimin, taitava coach on varmasti avuksi!