Pro gradu -tutkielma: henkilöarvioinnin laatutaso säilyy myös etätoteutuksissa

16.06.2021
Jaa

Etäyhteyden kautta toteutetut henkilöarvioinnit tarjoavat yhtä luotettavaa tietoa hakijan soveltuvuudesta tehtävään kuin perinteiset kasvokkain toteutettavat henkilöarvioinnitkin. Tämä tutkimustulos selvisi Matias Kaasalaisen keväällä 2021 Turun yliopistolle tekemästä pro gradu -tutkielmasta. Psykologiaa pääaineenaan opiskeleva Kaasalainen toteutti gradututkielman toimeksiantona Psyconille.

Kaasalaisen mielenkiinnon kohteena oli etäarviointien kyky ennustaa henkilön menestystä työssään. Hän halusi selvittää kuinka hyvin etäyhteydellä toteutettu arviointi ennustaa työmenestystä ja onko henkilöarvioinnin osuvuudessa tapahtunut muutosta etätyöskentelyn myötä.

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa arviointien osuvuutta tutkittiin Psyconin antaman soveltuvuussuosituksen ja esihenkilön arvioiman työmenestyksen erotuspistemäärien jakaumia tarkastelemalla. Tutkimusaineisto koostui Psyconin soveltuvuusraporttien numeerisista suosituksista, Psyconin kykytehtävien ja persoonallisuusinventaarien tuloksista sekä esihenkilöille teetetyllä kyselyllä kootusta datasta. 

Kaasalainen kiinnostui aiheesta työskennellessään henkilöarviointiassistenttina Psyconin Turun-toimipisteessä. ”Koronapandemiasta johtuen henkilöarvioinneissa on siirrytty ensisijaisesti etäyhteystoteutuksiin. Perinteisiin psykologisiin arviointimenetelmiin pohjautuvista, etäyhteydellä toteutettavista henkilöarvioinneista on kuitenkin vain niukasti tietoa saatavilla. Tämän vuoksi oli tärkeää tutkia, kuinka hyvin etäyhteydellä toteutettu henkilöarviointi ennustaa todellista työmenestystä.”

Etäarvioinnit ovat tulleet jäädäkseen

Pro gradu -tutkielman mukaan etäarvioinnin ennustavuus oli yhtä hyvä kuin läsnätoteutuksissakin. Tämä tieto ei yllätä Psyconin tutkimusjohtajaa Mikael Nederströmiä. ”Meillä oli kokemusta etäyhteydellä toteutettavista arvioinneista jo ajalta ennen pandemiaa, ja etäpalvelun ennustavuutta oli arvioitu ennen sen täysmittaista käyttöönottoa maaliskuussa 2020.” Psyconin kokeneiden konsulttien ja omien arviointimenetelmien avulla etäarvioinneissa opittiin nopeasti huomaamaan prosessin vahvuudet sekä mahdolliset sudenkuopat. Nederströmin näkemyksen mukaan valmistuva gradututkielma toi viimeisen vahvistuksen siihen, että pienen totuttelun jälkeen konsultit olivat päässeet hyvin kiinni uuteen arviointitapaan.

Nederström uskoo, että koronatilanteen helpottumisesta huolimatta etäarvioinnit ovat tulleet jäädäkseen. Ne tarjoavat arviointiprosesseihin joustavuutta, josta on etua niin rekrytoivalle yritykselle kuin hakijallekin. ”Etäarviointi ei ole niin paikka- ja aikasidonnainen kuin lähiarviointi. Tämä tarkoittaa sitä, että hakijan on helpompi sovittaa arviointiprosessi omiin aikatauluihinsa ja yritys voi kutsua prosessiin mukaan myös sellaisia hakijoita, jotka eivät esimerkiksi asu tällä hetkellä Suomessa.”

Etäarviointien asiakaspalaute onkin ollut pääsääntöisesti erittäin hyvää. Asiakasorganisaatiot ja rekrytoivat esihenkilöt ovat kokeneet arviointien tuottaneen heille arvokasta tietoa toteutustavasta riippumatta.