Johtamiskohtaaminen – törmäyksiä vai yhteistä ymmärrystä?

05.09.2023
Jaa

Kohtaaminen on käsitteenä monimerkityksellinen. Se voi olla fyysinen, ihmisten välillä tapahtuva, tai abstraktimpi, erilaisten näkökulmien välillä tapahtuva. Kohtaaminen voi myös olla emotionaalinen, kun ihmiset kokevat jonkin haasteen tai ilon yhdessä. Toiset kohtaamisista ovat luonnollisesti merkityksellisempiä kuin toiset.

Parhaimmillaan johtajan ja johdettavan välillä tapahtuva kohtaaminen sisältää kaikki kolme edellä mainittua elementtiä. Johtamiskohtaamisissa tuotetaan erilaisia näkökulmia, luodaan asioille merkityksiä ja opitaan toisistamme sekä ympäröivästä kontekstista. Johtamiskohtaaminen siis jalostaa yhteistä ymmärrystä ja selkeyttää tekemistä – tai lisää jännitteitä, laskee motivaatiota ja tuottaa väärinymmärryksiä.

Johtamiskohtaaminen – mitä se on?

Johtamiskohtaaminen on työkontekstissa tapahtuva kohtaaminen, jossa sovitaan toiminnan periaatteista, ohjataan, arvioidaan onnistumista ja ratkotaan eteen tulevia ongelmia – ja rakennetaan samalla keskinäistä luottamusta. Johtamiskohtaaminen voi olla ennalta sovittu tai tilanteesta nouseva. Etukäteen sovittuja kahdenvälisiä kohtaamisia ohjaavat tyypillisesti jokin systematiikka ja tavoitteet. Johtamiskohtaaminen tarkoittaa tällöin tilannetta, jossa johtaja ja johdettava kohtaavat keskustellakseen työsuorituksesta, tavoitteista, kehittämistarpeista, motivaatiosta tai työnteon reunaehdoista.

Sovittujen ja raamitettujen kohtaamisten lisäksi on arjessa koko joukko muita johtamiskohtaamisia, jotka nousevat työtilanteesta tai tapahtuvat sattumanvaraisesti. Satunnainen kohtaaminen käytävällä tai pikainen Teams-puhelu saattaakin lopulta muodostua yhteistyösuhteen ja työn onnistumisen kannalta aivan yhtä merkittäväksi.

Johtamiskohtaaminen on ainutkertainen

Tunnusomaista kohtaamisille, myös johtamiskohtaamisille, on niiden ainutkertaisuus. Johtamiskohtaaminen on sidoksissa siihen tilanteeseen ja kontekstiin, jossa se tapahtuu. Kohtaamisten perustana ovat paitsi senhetkisen tilanteen vaatimukset, myös yksilöllisistä työ- ja johtamisorientaatioista nousevat tarpeet. Johtamiseen liittyvät odotukset eivät suinkaan rakennu yksioikoisen tarvehierarkian pohjalta, vaan niihin ovat vaikuttamassa niin yksilölliset kuin yhteisölliset arvot, normit ja arvostukset – itse asiassa koko ympäröivä yhteisö ja toimintaympäristö. Johtamiskohtaaminen ei koskaan toistu täysin samanlaisena.

Vaikka kukin kohtaaminen on ainutkertainen, rakentavat johtamiskohtaamiset ajallisen ja teemallisen jatkumon. Systemaattiset johtamiskohtaamiset edistävät liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. Ne vahvistavat hallinnan tunnetta sekä kykyä tarkastella työn tavoitteita ja merkitystä vasten kokonaisuutta ja tulevaa. Esihenkilöllä on yleensä roolinsa puolesta mahdollisuus nähdä asioita laajemmasta perspektiivistä ja auttaa siten johdettavaa hahmottamaan omaa rooliaan. Kohtaamisten jatkumossa jalostamme yhteistyötä, reagoimme eteen tuleviin tarpeisiin, seuraamme onnistumista – ja perehdymme samalla kumppanin näkemyksiin ja oletuksiin työstään. Kohtaamisissa avautuu mahdollisuus oppia lisää niin itsestä kuin toisesta.

Erilaiset työorientaatiot haastavat johtamiskohtaamisia

Kiintoisan lisämausteensa johtamiskohtaamisiin tuovat erilaiset ristiriitaiset odotukset ja jännitteet, jotka aiheuttavat arjessa monia törmäyksiä ja väärinymmärryksiä. Näiden jännitteiden tunnistaminen ja ratkominen on oleellista johtamistyön onnistumisen kannalta. Sekä johtaja että johdettava tuovat kohtaamiseen omat intressinsä, kokemuksensa ja osaamisensa. Siksi johtamiskohtaamisia ei tule tarkastella mekanistisesti joko johtajan tai johdettavan näkökulmasta. Oleellista on, että kohtaamisissa johdettava ja johtaja tunnistavat omat työorientaationsa ja niiden vaikutukset yhteistyöhön. Tämä rakentaa tilanteista avoimia ja tasavertaisia – parhaimmillaan siten, että erilaiset orientaatiot täydentävät toisiaan. Pureudun työ- ja johtamisorientaatioihin ja niiden kipunoiviin kohtaamisiin tulevissa blogiteksteissä.

Blogin kirjoittaja Annastiina Mäki (FT, KL) on Psyconin johtava konsultti ja johtajuustutkija. Mäen kirja Johtamisvainu – Näkemyksellisyyttä johtamiseen on julkaistu viime vuonna, ja nyt työn alla on työorientaatioihin ja johtamiskohtaamisiin porautuva tietokirja yhdessä Kimmo Mäen (KTT, KL) kanssa. Kirja julkaistaan keväällä 2024.