Uravalmennus – ”portaali” työtulevaisuuteen

27.04.2020
Jaa

Quo vadis? Minne menet? Vaikuttavatko työpolkusi ratkaisuihin lähinnä ulkoiset tekijät, toisten toiveet ja odotukset vai ajopuuteoria? Kuka on ohjaksissa ja mihin valinnat perustuvat, kun tehdään ihmisen elämän ja uran merkittävimpiä päätöksiä? Entä miten voit tukea organisaation henkilöstöä löytämään paikkansa muuttuvassa työelämässä? Ohjautuvatko talentit organisaatiossanne eri työrooleihin optimaalisella tavalla?

Uravalmennus tukee kaikissa käänteissä

Uravalmennus tukee yksilöä ja organisaatiota uramuutoksissa sekä tulevan työpolun kartoituksessa. Ohjauksessa valmentaja sparraa motivoivien ratkaisuvaihtoehtojen ja työkalujen löytämisessä, minkä myötä organisaatiossa kaikkien kyvykkyydet pääsevät parhaaseen mahdolliseen käyttöön. Uravalmennuksella on tutkittua vaikuttavuutta ja hyötyjä sekä organisaatiolle että yksilölle.

Se edistää osallistujan kannalta mm.:

 • valmennettavan toiminnan tavoitteellisuutta, proaktiivisuutta sekä suunnitelmallisuutta
 • optimismia, uskoa omiin mahdollisuuksiin, minäpystyvyyttä (self-efficacy)
 • sitoutuneisuutta tavoitteisiin vähentäen luovuttamismentaliteettia
 • tulevien vaihtoehtojen hahmottamista, out of the box -ajattelua
 • ymmärrystä vaihtoehtojen soveltuvuudesta ja istumisesta omaan kyvykkyyteen
 • itsetuntemuksen vahvistumista; ymmärrystä omista vahvuuksista ja relevanteista kehittämisalueista tavoitteen saavuttamiseksi
 • keinojen monipuolista kartoitusta; millä keinoilla maaliin
 • työmarkkinoiden tilanteen realistista hahmottamista
 • työnhakuvälineiden ja -kanavien päivittämistä
 • omien vahvuuksien aitoa esiin tuomista ja myönteistä erottumista työmarkkinoilla
 • verkostoitumista ja verkostojen hyödyntämistä tavoitteisiin pyrkimisessä
 • aikataulutusta, suunnitelman toteutuksen seurantaa
 • tukea ammatilliselle itsetunnolle
 • itsensä johtamista
 • koettua onnistumista uratavoitteissa
 • valmennuksessa vankistuva itsetuntemus ja ratkaisuhakuinen toimijuus kehittää lisäksi yleisiä elämänhallinnan valmiuksia

Organisaation kannattaa hyödyntää uravalmennusta esimerkiksi:

 • urasuunnittelussa ja henkilöresurssien optimaalisessa kohdentamisessa
 • talentin sitouttamisessa
 • henkilöstön motivoimisessa, kyvykkyyksien esiin ja käyttöön saamisessa
 • murros- tai muutostilanteissa, transformaation tukena
 • henkilöstön kehittämisessä, osaamisen kehittämisen vaihtoehtojen löytämisessä
 • seuraajasuunnittelun ja urapolkujen suunnittelun tukena
 • uramuutoksissa, esimerkiksi vaativien hankkeiden tai ulkomaankomennusten yhteydessä
 • uudelleen suuntaamisessa, outplacement-tilanteissa

Jokainen meistä hyötyisi uravalmennuksesta työpolkujemme ja ammatillisen kehittymisemme eri käänteissä.

Parhaimmillaan ohjausta olisikin tarjolla jatkumona – valmennusta uran alun koulutusvalinnoista työhistorian eri käänteisiin ja elinikäisen oppimisen haasteisiin. Se tukisi meitä kaikkia tekemään viisaita, onnistuneita ja mielekkäitä valintoja työelämässä.

Kirjoittaja

Anita Rintala-Rasmus
Senior Advisor, osakas
Kaikki tämän kirjoittajan artikkelit