Viimeksi päivitetty 10.7.2023

Rekisterinpitäjä

Psycon Oy (Y-tunnus 0807347-4)
Mannerheiminaukio 1, 00100 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sinikka Viinikainen
Psycon Oy
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki
p. 020 710 1200
etunimi.sukunimi@psycon.com

Rekisterin nimi

Psyconline henkilöarviointi-palvelun osallistujarekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Rekisteriin kerätään henkilöarviointeihin osallistuvien henkilöiden tietoja, joita käytetään Psycon Oy:n työnantaja-asiakkaiden toimeksiannoissa ja Psycon Oy:n omissa rekrytointiprosesseissa henkilöarviointien suorittamiseksi. Rekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat tarpeellisia työnhakuprosessin ja palkkauspäätöksen tekemistä varten. Tietojen antamatta jättäminen voi johtaa työnhakuprosessin keskeytymiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallentuvat kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään. Rekisteriin kerättäviä tietoja ovat

  • nimi
  • syntymäaika
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • sukupuoli
  • koulutus
  • kieli
  • nykyinen työnantaja
  • nykyinen työtehtävä
  • henkilön antamat vastaukset henkilöarvioinnin aikana suoritettuihin tehtäviin

Lisäksi henkilö voi halutessaan itse ladata järjestelmään ansioluettelonsa.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään 24 kuukautta tallentamishetkestä. Sen jälkeen henkilötiedot anonymisoidaan eikä yksittäinen vastaaja ole niistä enää tunnistettavissa. Anonymisoinnin jälkeen henkilötietoja ei voida enää palauttaa tunnistettavaan muotoon. Anonymisoituja tietoja käytetään kahden vuoden jälkeen ainoastaan tilasto- ja tutkimustarkoituksiin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä on pääsääntöisesti henkilöarviointiin osallistuva itse, jonka lisäksi tietoja voivat täydentää Psycon Oy:n ja asianomaisen toimeksiantajan valintaprosessiin kuuluvat henkilöt.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta muille kuin Psycon Oy:n arviointipalveluiden tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuville tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Psyconline henkilöarviointi-palvelun osallistujarekisteriin tallennettuja tietoja ei hyödynnetä profilointitarkoituksissa. Palvelussa ei käytetä automaattista päätöksentekoa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeudet ovat ainoastaan Psycon Oy:n toimeksiantoihin osallistuvilla henkilöillä, ja pääsy rekisterissä oleviin tietoihin on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Psycon Oy vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta, joka on riittävä ja asianmukainen sekä tietoturvatoimialalla yleisesti hyväksytty ja jossa otetaan huomioon myös tekninen kehitys. Palvelimet, joilla tietoja säilytetään, sijaitsevat lukitussa ja jäähdytetyssä laitetilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Palvelimet on suojattu haittaohjelmia ja luvatonta pääsyä vastaan ohjelmallisilla suojauksilla ja palomuureilla.

Rekisteröidyn oikeus peruuttaa hänen antamansa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojensa käsittelylle antamansa suostumus koska tahansa ilmoittamalla tästä Psycon Oy:lle kirjallisesti osoitteeseen dataprivacy@psycon.com.

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihinsa (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Psyconline henkilöarviointi-palvelun osallistujarekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen dataprivacy@psycon.com. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Psycon Oy:lla on kuitenkin henkilöarvioinneissa käytettävien menetelmien tekijänoikeuksien perusteella oikeus olla luovuttamatta rekisteristä tekijänoikeuden suojaamia tietoja.

Psycon Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti, ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus saada oikaistua, poistettua tai täydennettyä häntä koskeva, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Korjauspyyntö voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Psycon Oy voi evätä tietojen poistamista koskevan pyynnön, jos tietojen säilyttäminen on tarpeen lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Korjaus- tai poistamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen dataprivacy@psycon.com.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia Psycon Oy:tä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Psycon Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Psycon Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti, ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut Psyconline henkilöarviointi-palvelun osallistujarekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Psycon Oy:llä on kuitenkin henkilöarvioinneissa käytettävien menetelmien tekijänoikeuksien perusteella oikeus olla luovuttamatta rekisteristä tekijänoikeuden suojaamia tietoja.

Psycon Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti, ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.