Viimeksi päivitetty 10.7.2023

Rekisterinpitäjä

Psycon Oy (Y-tunnus 0807347-4)
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sinikka Viinikainen
Psycon Oy
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki
puh. 020 710 1200
etunimi.sukunimi@psycon.com 

Rekisterin nimi

Psycon 360-kyselyjärjestelmä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Rekisteriin kerätään 360-arviointeihin osallistuvien ja heille palautetta antavien sekä työhyvinvointiin ja -ympäristöön liittyviin kyselyihin vastaavien henkilöiden tietoja, joita käytetään Psycon Oy:n asiakkaiden toimeksiannoissa ja Psycon Oy:n omissa sisäisissä valmennusohjelmissa 360-arviointien ja muiden kyselyiden suorittamiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu Psycon Oy:n ja sen asiakkaiden välisiin sopimuksiin 360-arviointien, johdon ja organisaatioiden kehittämisen, esimiesvalmennuksien ja coachingien toteuttamiseksi. Jokainen kyselyyn vastaava sekä 360-arviointiin osallistuva ja heille palautetta antavat henkilöt luovuttavat tietoja rekisteriin omalla suostumuksellaan. 

Rekisterin tietosisältö

  • Yhteystiedot kuten rekisteröidyn nimi ja sähköpostiosoite
  • Työtehtävään liittyvät tiedot kuten työrooli, yrityksen nimi ja liiketoiminta-alue/yksikkö/osasto/tiimi
  • Muut taustatiedot kuten 360-arviointien ja muiden kyselyiden ajankohdat ja rekisteröidyn kieli

Lisäksi rekisteriin tallentuu kunkin vastaajan kyselylomakkeella antamat numeeriset arviot sekä mahdollinen kirjallinen palaute. Järjestelmään tallentuu myös kunkin vastaajan IP-osoite ja käytettävä selain.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään 24 kuukautta tallentamishetkestä. Sen jälkeen henkilötiedot anonymisoidaan eikä yksittäinen vastaaja ole niistä enää tunnistettavissa. Anonymisoinnin jälkeen henkilötietoja ei voida enää palauttaa tunnistettavaan muotoon. Anonymisoituja tietoja käytetään kahden vuoden jälkeen ainoastaan tilasto- ja tutkimustarkoituksiin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä on taustatietojen osalta 360-arviointiin osallistuva henkilö itse tai asiakasyrityksen yhteyshenkilö.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta muille kuin 360-arviointeihin, johdon ja organisaatioiden kehittämiseen osallistuville Psycon Oy:n työntekijöille ja 360-järjestelmän ylläpitoon osallistuville henkilöille.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tietoja ei hyödynnetä profilointitarkoituksissa. Palvelussa ei käytetä automaattista päätöksentekoa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeudet ovat ainoastaan Psycon Oy:n toimeksiantoihin ja järjestelmän ylläpitoon osallistuvilla henkilöillä ja pääsy rekisterissä oleviin tietoihin on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen dataprivacy@psycon.com Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa käsittelyä ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.