Viimeksi päivitetty 29.8.2023

Rekisterinpitäjä

Psycon Oy
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki

Yhteyshenkilö

Sinikka Viinikainen
Psycon Oy
Mannerheiminaukio 1
00100 Helsinki
puh. 020 710 1200
etunimi.sukunimi@psycon.com

Tietosuojaselosteen kuvaus

Tässä yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016/EU) 13 ja 14 artiklojen ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisessa tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja sen ja asiakkaidensa välillä olevien asiakassuhteiden hoitamiseen.

Asiakkailla tarkoitetaan henkilöitä tai yrityksiä, jotka käyttävät rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään Psycon Oy:n ja sen asiakkaiden välillä olevien asiakassuhteiden hoitamiseksi, rekisterinpitäjän palvelujen tuottamiseksi ja kehittämiseksi, toimeksiantotilausten vastaanottamiseksi ja lisäksi asiakasviestinnässä ja markkinoinnissa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakassuhteen hoitamisen muodostama oikeutettu etu sekä siihen liittyvien sopimussuhteiden täytäntöönpano.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerättäviä henkilötietoja voivat olla:

  • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi, tehtävänimike, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten asiakkaan nimi ja Y-tunnus, posti- ja käyntiosoite, asiakasnumero, laskutustiedot ja toimeksiantoihin liittyvät tiedot
  • Muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietojen tietolähteenä on rekisteröity itse tai hänen edustamansa asiakasyrityksen yhteyshenkilö. Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä ja ylläpitää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten asiakasyrityksen verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä viranomaisten tarjoamista henkilötietoja koskevista palveluista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta muille kuin Psycon Oy:n palvelujen tuottamiseen ja järjestelmien kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuville tahoille, ellei kyseessä ole voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuva toimivaltaisen viranomaisen tai muun tahon esittämä vaatimus.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeudet ovat ainoastaan niillä Psycon Oy:n työntekijöillä, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen tietojen käsittelyä. Pääsy rekisterissä oleviin tietoihin on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen dataprivacy@psycon.com. Rekisteröidyllä on myös oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.