12.6.2024

Laurea on Uudellamaalla toimiva ammattikorkeakoulu, jonka kuudella kampuksella opiskelee lähes 10 000 opiskelijaa ja työskentelee noin 660 työntekijää erilaisissa koulutuksen, tutkimuksen ja hallinnon tehtävissä. Se on yksi maan vetovoimaisimpia ja menestyneimpiä korkeakouluja. Missä piilee menestyksen salaisuus?

Laurean rehtori ja toimitusjohtaja Jouni Koski vertaa korkeakoulun organisaatiota ja johtamista monialakonserniin: opetusta ja tutkimusta tehdään monilla eri aloilla, minkä lisäksi korkeakoululla on myös alueellisia kehitystehtäviä sekä yhä enemmän erilaista liiketoimintaa.

”Laurea on äärimmäisen vahva asiantuntijaorganisaatio, jossa kaikki haluavat tehdä työnsä hyvin ja laadukkaasti”, hän kuvailee.

Korkeakouluorganisaation kehittämisessä on katsottava Kosken mukaan aina pitkälle tulevaisuuteen, sillä yksittäisen tutkinnon suorittaminen vie vuosia. Organisaation on paitsi varmistettava koulutuksen ja tutkimuksen laatu myös vastattava yhteiskunnan muuttuviin vaatimuksiin sekä maailman tapahtumiin.

”Kehittämisen on pakko olla linjakasta. Meillä on strategiaprosessi, joka viedään läpi joka toinen vuosi. Siinä tarkastellaan strategisia valintoja ja kriittisiä muutostarpeita”, Koski kuvailee.

Tärkeänä tukena organisaation kehittämisessä on jo vuosia toiminut Psycon. Yhteistyötä oli jo aiemmin tehty Laurean rekrytointiprojektien tiimoilta, ja kumppanuutta oli luonteva laajentaa Psyconin muihin palveluihin. Nyt yhteistyön keskiössä ovat erilaiset kehityshankkeet sekä muutoksen tarpeiden ja vaikutusten tutkiminen.

Psyconin johtava konsultti, FT, KL Annastiina Mäki on vaikuttunut yhteistyöstä Laurean kanssa:

”Erityisesti minua puhuttelee tapa, jolla palkittu ja monilla mittareilla arvioiden Suomen paras ammattikorkeakoulu ei jää laakereilleen lepäämään, vaan kehittää organisaatiota systemaattisesti tulevaisuuden tarpeiden vasten. Korkeakoulun tietoperustainen ja ennakoiva kehittäminen on elinehto toimintaympäristön muuttuessa.”


Käynnissä oleva organisaatiouudistus nojaa vahvasti tutkimukseen

Laurean ja Psyconin viimeaikaisen yhteistyön ytimessä on ollut organisaation toimivuusselvityksen tekeminen, sen tulosten analysoiminen sekä tehtyjen muutosten vaikutusten seuraaminen.

Toimivuusselvitys on toteutettu nyt kahdesti. Ensimmäisen kerran selvitys tehtiin vuonna 2017, ja sen tulosten pohjalta käynnistettiin organisaatiouudistus vuotta myöhemmin. Uudistukselle asetettujen tavoitteiden etenemistä seurattiin säännöllisesti Psyconin toteuttamilla kohdennetuilla pulssikyselyillä, joiden tuloksia ja kehitysehdotuksia käytiin säännöllisesti läpi Laurean johtoryhmän kanssa. Kosken mukaan oli oleellista seurata, miten muutokset on koettu henkilöstössä ja miten niiden toteutumista voidaan edelleen vahvistaa.

”Olemme toimineet tällä uudella organisaatiolla tuloksellisesti viitisen vuotta. Nyt uudistamme organisaation uudelleen vuoden 2025 alusta ja hyödynnämme vastaavanlaista”, Koski kertoo.

Laurealle on kehityshankkeissa erityisen tärkeää, että työ pohjautuu vahvasti tieteeseen ja tutkimukseen. Organisaation toimivuutta on selvitetty monivaiheisen prosessin avulla. Ensin kartoitettiin kyselyn avulla koko henkilöstön kokemuksia muun muassa työssä onnistumisesta, toiminnan tuloksellisuudesta, työn sujuvuudesta, työhyvinvoinnista ja lähijohtamisesta. Seuraavassa vaiheessa näitä havaintoja syvennettiin haastattelemalla eri avainrooleissa toimivia laurealaisia. Selvityksen tuloksia käydään myös ahkerasti läpi henkilöstön kanssa.

”Ihmisissä on valtavasti viisautta ja voimaa. Asioiden avoin selvittäminen ja kriittinen keskustelu vie korkeakouluyhteisöä ja organisaatiota eteenpäin. Tämä on ollut meille hyvä lähestymistapa”, Koski kuvailee.

Psyconin palvelut ja menetelmät perustuvat aina työ- ja organisaatiopsykologiaan, ja talossa tehdään myös omaa tutkimusta ja menetelmien kehitystyötä. Mäen mukaan organisaation kehittämisessä on usein fiksua yhdistää laadullisia ja määrällisiä metodeja.

”Tätä kautta olemme löytäneet vastauksia myös miksi- ja miten-kysymyksiin. Havainnot syvenevät, saavat selitysmalleja ja kytköksiä toinen toisiinsa, mikä on tärkeää erityisesti kehittämiseen tähtäävässä tutkimuksessa. Erityisen innostavaa on ollut tulkita tuloksia yhdessä laurealaisten kanssa.”

Nyt valmisteilla on Laurean toistaiseksi suurin organisaatiouudistus, jossa siirrytään maantieteeseen perustuvasta organisaatiorakenteesta osaamis- ja tutkintopohjaiseen organisaatiorakenteeseen. Kosken mukaan tällaisen muutoksen tarpeesta on keskusteltu jo pitkään, mutta Psyconin tekemä toimivuusselvitys vahvisti, että aika muutokselle on nyt oikea.

”Enemmistö henkilöstöstä oli sitä mieltä, että on aika siirtyä uuteen malliin. Ehkä jonkinlainen yllätys oli, kuinka iso siirtymä ajatuksissa oli tapahtunut viidessä vuodessa.”


Pitkäjänteistä yhteistyötä

Koski kehuu yhteistyötä Psyconin kanssa erittäin sujuvaksi. Pitkäkestoinen kumppanuus on rakentanut vahvaa luottamusta molempiin suuntiin. Psyconin asiantuntijoiden syvä tuntemus Laurean organisaatiosta on Kosken mukaan oleellista laadukkaalle kehitystyölle.

”Yhteistyö on ollut todella ammattimaista ja korkeatasoista kautta linjan. Pitkäjänteinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää kaltaisellemme korkeakouluorganisaatiolle”, Koski sanoo. ”Psycon on meille tärkeä kehittäjäkumppani, ja suosittelisin sitä kaikille muillekin.”

Mäen mukaan pitkäjänteinen tutkimus- ja kehittämisyhteistyö Laurean kanssa on ollut palkitsevaa myös konsultin näkökulmasta.

”Meiltä Psyconilta tämäntyyppinen yhteistyö vaatii monitahoista ymmärrystä niin johtamisen ilmiöistä kuin kontekstista. Laurean kulttuurista huokuu vahva kehittämistahto sekä yhteinen viitekehys kehittämisestä ja pedagogiasta. Toimivassa organisaatiossa ei ole suinkaan kyse vain rakenteista, vaan ennen kaikkea siitä, mihin tarkoitukseen organisaatiorakenne on valjastettu ja miten se käytännössä toimii.”

Teksti: Lotta Heikkeri